89 நபர்களுக்கு மூக்கு கண்ணாடி வழங்கும் நிகழ்ச்சி

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சட்டமன்ற அலுவலக வளாகத்தில் 89 நபர்களுக்கு 20.07.2016 அன்று மூக்கு கண்ணாடி வழங்கும் நிகழ்ச்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *